Code Title Artist 125096 Baqir Ke Ladlay Hassan Sadiq 125097 Do Lal Rukaiya Ke Hassan Sadiq 125098 Matam Karo Hussainio Hassan Sadiq 125099 Mein Taydi Lash Te Hassan Sadiq...
Continue Reading